Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K73BB.23, hệ không tập trung

11:22, 01/11/2022 [GMT+7]

 

Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K73BB.23, hệ không tập trung
Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K73BB.23, hệ không tập trung

 

Sáng ngày 31/10, Học viện Chính trị khu vực III phối hợp Trường Chính trị Phú Yên khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị k23, hệ không tập trung, khóa học 2022 - 2024.

Lớp cao cấp lý luận chính trị K23 được tổ chức theo Khung chương trình Cao cấp lý luận chính trị của Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Lớp học có 60 học viên, là cán bộ lãnh đạo, quản lý, các đối tượng trong diện quy hoạch của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh và các đơn vị trung ương thường trú ở tỉnh. Trong thời gian gần 2 năm, học viên sẽ học tập và nghiên cứu các nguyên lý cơ bản của 3 khối kiến thức, gồm 19 môn học, như: chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước; khoa học chính trị và kỹ năng lãnh đạo, quản lý… Đặc biệt đây là khóa học áp dụng quy chế tuyển sinh và đào tạo cao cấp lý luận chính trị với nhiều điểm mới trong hoạt động giảng dạy, học tập, rèn luyên, quản lý…

Chương trình được học sẽ góp phần củng cố, nâng cao nhận thức, lập trường chính trị cho học viên; nâng cao phương pháp luận và kỹ năng trong nhận định tình hình, phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực công tác ở từng học viên../.

Lê Hùng