Phấn đấu ít nhất 36 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh

11:34, 14/02/2023 [GMT+7]

 

Phấn đấu ít nhất 36 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh
Phấn đấu ít nhất 36 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh

 


Có ít nhất 36 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP của tỉnh đạt từ 3 sao trở lên, đó là mục tiêu mà tỉnh đang phấn đấu đạt được trong năm 2023.

Để đạt được mục tiêu này, UBND tỉnh yêu cầu Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan điều phối và triển khai toàn diện các nội dung chương trình OCOP năm 2023. Trong đó, tập trung rà soát từng huyện, thị xã, thành phố để kiểm tra, hướng dẫn việc xác định sản phẩm đăng ký tham gia chương trình; đôn đốc các địa phương xây dựng kế hoạch trọng tâm, cụ thể nhằm thực hiện tốt chương trình OCOP; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá chương trình tại các huyện, thị xã, thành phố để nắm bắt tình hình kịp thời...

Ngoài ra, UBND tỉnh còn yêu cầu Sở NN-PTNT và các đơn vị liên quan triển khai nhiều hoạt động cụ thể như: hỗ trợ 100% cán bộ quản lý chương trình OCOP các cấp được đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý, điều hành triển khai trực tiếp chương trình OCOP, công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm; hỗ trợ 100% các chủ thể  có đăng ký sản xuất kinh doanh tham gia chương trình OCOP năm 2023 được đào tạo tập huấn kiến thức chuyên môn quản lý sản xuất, kinh doanh nhằm phục vụ trong việc triển khai thực hiện chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025./.

Như Nguyện